N?KEL | ?ZM?T EML METAL TEKNOLOJ?S? ALANI
Templates by BIGtheme NET

N?KEL

SPER ALA?IMLAR

Nikel gm?-beyaz bir metaldir. Olduka sert olup,periyodik cetveldegei? metalleri aras?nda yer al?r. Geneldepentlanditiindedemirvekkrtile,mileritiindekkrtile, nikelinin iindearsenikile birlikte bulunur.

Nikelin havaya kar?? gsterdi?ioksitlenmedirenci sayesinde; bozuk para retiminde, kimyasal ara ve gerelerin retiminde veAlman gm?gibi birok ala??m?n retiminde kullan?l?r.

Nikel do?ada geneldekobaltile birlikte bulunur. Ala??mlar (zellikle sper ala??mlar) ve paslanmaz elik retiminde nemlidir. Ayr?ca nikel do?al bir zelli?i sayesinde manyetik bir alan iinde bir miktar boyut de?i?tirme kabiliyetine sahiptir. Nikelde bu de?i?im negatif ynde olmaktad?r.

Nikelin oksitlenmi? hali genelde +2 de?erliklidir ancak 0, +1, +3, +4 de?erlikleri de gzlemlenmi?tir. Bununla birlikte +6 de?erlikli nikelin varl??? da mmkn olabilir.

Tarihe

Nikelin tarihi M 20 y?l?na kadar dayanmaktad?r. Hatta baz? eskiindkmanlar?nda, beyaz nikelin Do?u’da M 1400-1600 y?llar?nda kullan?ld??? anlat?lmaktad?r. Ancak nikelin geneldegm?ile kar??t?r?lmas? sebebiyle bu bilgi kesin de?ildir.

Nikel ieren mineraller cama ye?il renk vermek iin de kullan?lm??t?r. 1751’de, Baron Axel Fredrik Cronstedtbak?r?nikolitten ay?rmaya al???rken, nikeli elde etti. Saf nikelden yap?lm?? olan bozuk paralar ise ilk defa 1881’de?svire’de retildi.

Olu?um

Nikel temel olarak iki tr maden yatakla??ndan elde edilir. Birincisi, temel minerallerinlimonit(Fe, Ni)O(OH) vegarnierit(Ni, Mg)3Si2O5(OH) olan lateritik yataklard?r. ?kincisi ise, ana mineralipentlandit(Ni, Fe)9S8olan magmatik slfit yataklar?d?r.

Kanada’n?nSudburyblgesi bugn Dnya nikel retiminin%30’unu yapmaktad?r. Sadbury cevher yata??n?n, ilk jeolojik zamanlarda Dnya’ya vurmu? olan byk bir meteorun sonucu oldu?u tahmin edilmektedir. Gnmzde toplam nikel rezervinin%40’? iseRusya’n?n Norilsk blgesinde yer almaktad?r. Bu blgedeki yataklar, Rus madencilik firmas?MMC Norilsk Nickeltaraf?ndan i?letilerek Dnya pazar?na sunulmaktad?r. Di?er byk nikel yataklar? iseFransa(New Caledonia),Avustralya,KbaveEndonezya’dad?r. Tropikal blgelerdeki yataklar?n o?u,ultramafik kayalar?nyo?un ya???larla y?kanmas?yla ortaya ?kan ikinci bir konsantre olanlateritik yataklard?r. Son zamanlarda yap?lan al??malar sonucu, Trkiye’nin bat?s?nda bulunan nikel yata??n?nAvrupa’daki tesisler iin uygun zellikte oldu?u tespit edilmi?tir.

Jeofiziksel kan?tlar gz nnde tutuldu?unda, nikelin o?unlu?unun,Dnya’n?n ekirde?inde yo?unla?t??? tahmin edilmektedir.

retimi

Nikelmetalurjikyntemlerle retilmektedir. Birok slfit cevheri, daha ileri rafinasyonda kullan?lacak olan mat retimi iin pirometalurjik yntemlerle zenginle?tirilirler.Hidrometalurjideyap?lan ilerlemeler sayesinde, nikel retiminde bu teknolojilerden de faydalan?lmaya ba?lanm??t?r. Klasik slfit cevherlerinin retiminde, flotasyon ile elde edilen konsantrepirometalurjiki?lemler ile safs?zla?t?r?lmaktad?r.

Nikel’in retiminde son safs?zl??? >%75 olan metal eldesi iin geleneksel kavurma ve indirgeme i?lemleri uygulan?r. Son safs?zla?t?rmada iseMold Prosesiuygulan?r. Bu ?ekilde elde edilen konsantre >%99,99 saft?r. Bu yntem L. Mond taraf?ndan patentlenmi? olup 20. yzy?lda Gney Galler’de kullan?lm??t?r. Bu prosese gre nikel, karbon monoksit ile 50C’de reaksiyona sokulur. Reaksiyon sonras? nikel gaz formuna geerken, di?er safs?zl?klarf kat? halde kal?r. Nikel gaz? yksel s?cakl?klardaki byk odalara al?n?r. Bu odalarda ayr??t?r?lan nikel, peletlenerek retilir. Alternatif olanarak, nikel gaz? daha kk odalarda 230C s?cakl?kta ayr??t?r?larak toz olarak elde edilir. Rafinasyonda kullan?lan ikinci bir yntem ise metal mat?nlii?lemi ise zeltiye al?nmas? ve daha sonraelektrokazan?mile nikelin katot zerinde biriktirilmesi ve bylece nikel plakalar?n?n retilmesidir.

Nikel slfit cevheri ters flotasyon ile zenginle?tirilerek ergitilir. Nikel slfit flotasyon konsantresini ergitmek iin MgO seviyesinin <%6 olmas? gerekir. Aksi halde, ergitme iin gereken ?s? artaca??ndan, operayon maliyeti ykselir. Nikel mat?n? elde ettikten sonra, ileri rafinasyon Sherrit-Gowden prosesi ile gerekle?tirilir. ?lk nce hidrojen slfit eklenerek bak?r uzakla?t?r?l?r ve ortamda sadece kobalt ve nikel kal?r.Solvent ekstraksiyonile kobalt ve nikel de ayr?ld?ktan sonra elde edilen konsantre >%99 nikel ierir.

Kullan?m alanlar?

Nikelpaslanmaz elik,m?knat?s,bozuk parave zel ala??mlar gibi birok endstriyel ve son kullan?c? rnlerinde kullan?lmaktad?r. Ayr?cacamaye?il renk vermek amac?yla da kullan?lmaktad?r. Nikel her?eyden nce bir ala??m metalidir. Bu nedenle ala??m olarak birok kullan?m alan? mevcuttur. Bu ala??mlarbak?r,krom,alminyum,kur?un,kobalt,gm?vealt?nile yap?lan ala??mlard?r.

Nikel ayr?ca bozuk paralar?n retiminde ve dekoratif gm? yerine kullan?lmaktad?r.ABD’de kullan?lan be?-centlik bozuk para%75bak?rierir. 1922-81 aras?nda retilen Kanada centi ise%99,9 nikel iermekteydi ve manyetik zelli?e sahipti.

Nikel(III) oksit ise birok nikel-kadmiyum, nikel-demir ve nikel-metal hidrit ?arj edilebilir pilde katot olarak kullan?lmaktad?r.

Nikel pek ok mhendislik uygulamalar? iin mkemmel bir yap?sal malzemedir.
Nikel arzu edilen YMK kristal yap?ya sahip olmas? nedeniyle tok ve snektir.
Nikel ayn? zamanda o?u ortamlar iin iyi yksek ve d?k s?cakl?k dayan?m? hem de yksek oksidasyon ve iyi korozyon direncine sahiptir.
Birka metal nikelin cazip mhendislik zelliklerine benzeyebilmektedir.
Maalesef nikelin en byk dezavantaj?, nispeten pahal? olmas? nedeniyle ala??mlar iin esas bir metal olarak kullan?m?n?n olduka s?n?rland?r?lm?? olmas?d?r.
Bu nedenle nikel esasl? ala??mlar, zel mhendislik uygulamalar? iin ucuz malzemelerin gerekli korozyon veya ?s? direnci zelliklerini kar??layamad??? durumlarda kullan?l?r.
nikel
Nikel cevheri, ba?l?ca paslanmaz ve ala??m eli?i retiminde, demirsiz ala??mlarda, elektro-kaplamada kullan?l?r. Nikelin u rnleri ise uak, gemi ve kara ta??tlar?n?n korozyona maruz paralar?n?n retiminde, kimya sanayinde, elektrikli aletlerde, petrol sanayinde ve mutfak aletleri yap?m?nda kullan?l?r.
n,keltablo

SAF N?KEL (NICKEL 200 / 201)

SAF N?KEL (Nickel 200 / 201)

UNS N02200 / N02201/Malzeme No:2.4060 / 2.4061

Nickel 200 ve 201 kat? zelti ile sertle?ebilen ticari olarak saf nikeldir. Kimyasal depolama ve i?leme ekipmanlar?, sentetik fiber retim ekipmanlar?, sodyum hidroksit ve florin ieren ortamlar, alkali zeltileri, g?da ekipmanlar? ba?ta olmak zere ok e?itki zor a??nd?r?c? ortamlara kar?? ok dayan?kl?d?r.

SAF N?KEL (Nickel 200 / 201)STN ZELL?KLER?

ok e?itli a??nd?r?c? kimyasallara kar?? dayan?kl?d?r

Kostik alkalilere kar?? ok dayan?kl?d?r

Yksek elektrik iletim zelli?ine sahiptir

Saf su ve do?al suya kar?? mkemmel derecede dayan?kl?d?r

Ntr ve alkali tuz zeltilerine kar?? dayan?kl?d?r

Kuru florine kar?? ok dayan?kl?d?r

ok iyi ?s?, elektrik ve manyetostriftik zelliklere sahiptir

SAF N?KEL (Nickel 200 / 201)KULLANIM ALANLARI

G?da i?leme ekipmanlar?

Denizcilik sanayi

Tuz retimi

Kostik i?leme ekipmanlar?

Sodyum Hidroksit i?leme ekipmanlar?

Florin retiminde kullan?lan kap ve reaktrler

SAF N?KEL (Nickel 200)K?MYASAL B?LE??M

Nikel (+ Kobalt) …………………………………………..99.0 min.

Bak?r………………………………………………………….0.25 max.

Demir…………………………………………………………0.40 max.

Mangan ……………………………………………………..0.35 max.

Karbon……………………………………………………….0.15 max.

Silikon ………………………………………………………0.35 max.

Slfr ………………………………………………………..0.01 max.

 

SAF N?KEL (Nickel 201) K?MYASAL B?LE??M

Nikel (+ Kobalt) …………………………………………..99.0 min.

Bak?r………………………………………………………….0.25 max.

Demir…………………………………………………………0.40 max.

Mangan ……………………………………………………..0.35 max.

Karbon……………………………………………………….0.02 max.

Silikon ……………………………………………………….0.35 max.

Slfr ………………………………………………………..0.01 max.

SAF N?KEL (Nickel 200 / 201)F?Z?KSEL ZELL?KLER

zktle,g/cm3……………………………………………..8.89

Erime noktas?,C ………………………………………….1435-1446

zgl ?s?, J/kgC…………………………………………..456

Kri s?cakl???, C …………………………………………..360

SAF N?KEL (Nickel 200 / 201)MEKAN?K ZELL?KLER

Ortalama ekme direnci : 60-85 ksi

al??ma s?cakl??? : 700C

Sertlik : 45-80 HRB

Temel zellikleri
Atom numaras? 28
Element serisi Zay?f metaller
Grup,periyot,blok 10,4,d
Grn? Parlak, hafif alt?n rengi ile kar???k metalik ve gm?
Nikel
Atom a??rl??? 58.6934 g/mol
Elektron dizilimi [Ar] 3d84s2
Enerji seviyesiba??na
Elektronlar
2, 8, 16, 2
CAS kay?t numaras? {{{CAS_kay?t_numaras?}}}
Fiziksel zellikleri
Maddenin hali kat?
Yo?unluk 8,908 g/cm
S?v? haldeki yo?unlu?u 7,81 g/cm
Ergime noktas? 1728 K
1455 C
Kaynama noktas? 3186 K
2913 C
Ergime ?s?s? 17,48 kJ/mol
Buharla?ma ?s?s? 377,5 kJ/mol
Is? kapasitesi 26,07 J/(molK)
Atom zellikleri
Kristal yap?s? Yzey merkezli kbik
Ykseltgenme seviyeleri ??
Elektronegatifli?i 1,91 Pauling le?i
?yonla?ma enerjisi 1. 737,1 – 2. 1753,0 – 3. 3395 kJ/mol
Atom yar?ap? 135pm
Atom yar?ap? (hes.) 149pm
Kovalent yar?ap? 121pm
Van der Waals yar?ap? 163pm
Di?er zellikleri
Elektrik direnci 69,3 n?m (20C’de)
Is?l iletkenlik 90,9 W/(mK)
Is?l genle?me 13,4 m/(mK) (25C’de)
Ses h?z? 4900m/s(20C’de)
Mohs sertli?i 4,0
Vickers sertli?i 638 MPa
Brinell sertli?i 700 MPa
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:
rpfvP_1426670309_9973
18 Mart anakkale Zaferi 100 ya??nda, Seyit Onba?? tek ba??na bombay? kald?rm??t?.100 y?ll?k grnt

termitkay
Termit kayna?? nedir?

Kapat