Sertlik lme Deneyleri | ?ZM?T EML METAL TEKNOLOJ?S? ALANI
Templates by BIGtheme NET

Sertlik lme Deneyleri

Malzemeler zerinde yap?lan en genel deney, sertli?inin llmesidir. Bunun ba?l?ca sebebi, deneyin basit olu?u ve di?erlerine oranla numuneyi daha az tahrip etmesidir. Di?er avantaj? ise, bir malzemenin sertli?i ile di?er mekanik zellikleri aras?nda paralel bir ili?kinin bulunmas?d?r. rne?in eliklerde, ekme mukavemeti sertlik ile do?ru orant?l?d?r; dolay?s?yla, yap?lan basit sertlik lmesi neticesinde malzemenin mukavemeti hakk?nda bir fikir edinmek mmkndr.

Sertlik izafi bir l olup srtnmeye, izme?e, kesme?e ve plastik deformasyona kar?? diren olarak tarif edilir. Laboratuarlarda zel cihazlarla yap?lan setlik lmlerindeki de?er, malzemenin plastik deformasyona kar?? gsterdi?i direntir.

Sertlik lme genellikle, konik veya kresel Standard bir ucun malzemeye bat?r?lmas?na kar?? malzemenin gsterdi?i direnci lmekten ibarettir. Uygun olarak seilen sert u, tatbik edilen bir yk alt?nda malzemeye bat?r?ld???nda malzeme zerinde bir iz b?rakacakt?r. Genel deyimle malzemenin sertli?i, bu izin bykl? ile ters orant?l?d?r.

Bugn laboratuarlarda uygulanan sertlik lme yntemleri ?unlard?r:

Brinell sertlik lme yntemi,
Rockwell sertlik lme yntemi,
Vickers sertlik lme yntemi,
Mikro- sertlik deneyi.
Sertlik lmeleri yap?l?rken kullan?lan lme yntemi ne olursa olsun, numunelerin zerinde birka lme yap?l?p ortalamas?n?n al?nmas? gerekir. Yap?lan sertlik lmlerindeki de?erler birbirinden ok farkl? ise, farkl? de?er ortalamaya dahil edilmeyip bu fark?n mevcudiyeti mutlaka belirtilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:
motive
MOT?VE OLMAK ??N

elyapmengene
El yap?m? mengene

Kapat