Tel Erezyon Nedir? | ?ZM?T EML METAL TEKNOLOJ?S? ALANI
Templates by BIGtheme NET

Tel Erezyon Nedir?

Elektroerozyon (?ng. electrical discharge machining (EDM)), i? paras?na istenilen ?ekli vermek iin elektrik bo?almas?ndan faydalan?lan retim yntemi. Elektrik iletkeni malzemelere uygulanan?r. Metal a??nd?rma i?lemi tak?m grevini yapan bir elektrot ile i? paras? aras?nda meydana gelen k?v?lc?mlar?n yard?m?yla gerekle?tirilir. K?v?lc?mlar,ergime ve buharla?ma yoluyla ok kk malzeme parac?klar? kald?rarak para yzeyini erozyona tabi tutar ve para zerinde ufak ukurlar olu?turur. EDM s?ras?nda elektrot ile i? paras? aras?ndaki mesafe 0,0125 mm ile 0,05 mm aras?ndad?r. Bu mesafe tak?m ve i? paras? aras?nda elektrik ark? olu?mas? iin yeterlidir. Yer yer s?cakl???n 8000oC – 12000oC aral???na ?kt??? proseste so?utma ve ark aral???n? t?kayan a??nd?r?lm?? paralar?n uzakla?t?r?lmas?nda dielektrik s?v? kullan?l?r. Sirklasyon h?z?na ba?l? olan dielektrik s?v?n?n performans?, sirklasyon pompas? kullan?m? veya benzeri metotlarla artt?r?labilir.

o?unlukla, bak?r elektrot olan tak?m katot (-), elik i? paras? ise anottur (+). Fakat elik elektrotlar, alminyum elektrotlar, elik i?lemede kullan?lan tungsten – bak?r elektrotlar ile kaba i?lem iin kullan?lan grafit elektrotlar bu genellemenin d???ndad?r. Bu elektrotlar (+) ykl, ters kutuplu tak?mlar olarak kullan?labilir.

Tel erozyon

Wire_erosion

Tel erozyon ?emas?. 1 Tel. 2 Elektrik ark? ile malzeme a??nmas?. 3 Voltaj. 4 ?? paras?.

Tak?m olarak i? paras?n?n ?eklinden ba??ms?z olarak pirin, gm?, hardmetal ya da bak?r tel elektrot kullan?l?r. Bir bobine sar?lan tel, i?lem boyunca a??nd?ka ileri srlr.?malatta tak?m olarak tel kullan?l?n?m? tak?m de?i?tirmeden farkl? i? paralar?n?n i?lenmesine olanak sa?lar. Molibden, tungsten karbr gibi sert malzemeleri kesmekte, kal?p retimi ve tadilat?nda, kaynak kesitlerinin incelenmesi veya mekanik testler iin numune haz?rlanmas?nda kullan?lmaktad?r.

 

Son y?llarda geli?tirilen ve henz geli?im sreci tamamlanmam?? imalat yntemlerinden biri de, normal tala? kald?rma yntemlerinde farkl? olarak, zerinden ak?m geen bir tel yard?m? ile tala? kald?ran tel erozyonla imalat yntemidir. Bu yntemde, dielektrik s?v? ortam?nda elektriksel kutuplara ba?lanan tel elektrot ve i? paras? aras?nda olu?an, elektriksel bo?al?mlarla yksek bir s?cakl?k meydana gelmekte ve yerel olarak metali ergiterek kesme i?lemi yap?lmaktad?r. Yntemin tala? kald?rma mekanizmas? ile ilgili olarak birok ara?t?rmac? taraf?ndan e?itli teoriler ortaya at?lm?? ancak, tala? kald?rma i?leminin esas olarak termal bir sre oldu?u konusunda gr? birli?i sa?lanm??t?r. Bu teorilere gre sre a?a??daki gibi zetlenebilir. Vurum sresinin ba?lang?c?nda i? paras? ve tel elektrot aras?nda bulunan dielektrik s?v? herhangi bir ark olu?umuna msaade etmez ancak voltaj?n artmas?na ba?l? olarak elektrot ve i? paras? aras?ndaki en yak?n mesafede elektriksel alan maksimum dzeydedir. Voltaj art???na ba?l? olarak, ara blgedeki s?v?n?n iyonizasyonu gerekle?mekte ve voltaj?n maksimum dzeye ula?t???nda, dar bir kanal boyunca ak?m gei?i ba?lamaktad?r. Olu?an s?cakl???n tesiri ile ara blgede bir buhar kanal? olu?maktad?r. Vurum sresinin sonuna do?ru ak?m ve voltaj dengelenmekte, kanal?n ierisinde s?cakl?k ve bas?n maksimum dzeye ula?makta ve bir miktar metal kald?r?lmaktad?r. Vurum ara sresinin ba?lang?c?nda ak?m ve voltaj s?f?ra d?mekte buhar kanal? snmekte ve i? paras?ndan erimi? metal dilelektrik s?v? vas?tas?yla at?lmaktad?r. evrimin sonunda yeterli bir vurum ara sresiyle kal?nt?lar?n ara blgeden at?lmas? ve so?uma gerekle?mektedir. Vurum ve vurum ara sreleri ard???k bir dzende tekrarlanmak suretiyle tala? kald?r?lmaktad?r.

Bu tezgahlarda genellikle ap? 0,05-0,4 mm aras?nda de?i?en pirin, molibden, tungsten ve bak?r tel kullan?lmaktad?r. Ergiyen metal parac?klar? devir daim yapan dielektrik s?v? ile uzakla?t?r?lmakta ve sabit bir i?lem s?cakl??? sa?lanmaktad?r.

Gnmzde tel erozyon teknolojisi, retim mhendisli?i alan?nda nemli bir rol oynamaya ba?lam??t?r. Bu tezgahlar sanayide yap?m? zor veya karma??k olan birok i? paras?n?n olduka d?k yzey przll?nde retilmesinde kolayl?k sa?lamaktad?r. Ancak yap?lan ara?t?rmalarda yzey przll?nn i?leme parametreleriyle yak?ndan ilgili oldu?u tespit edilmi?tir.

Ayr?ca klasik i?leme yntemlerine gre imalat? zor olan sert malzemelerin iletken olmak ?art?yla i?lenebilmesinden dolay?, zellikle kal?p elemanlar?n?n ?s?l i?lem grdkten sonra i?lenebilmesini mmkn k?lmaktad?r.

Yntemin tala? kald?rma h?z? her bir k?v?lc?mdaki enerji miktar? ve her k?v?lc?m?n zaman aral???na gre de?i?mektedir. Kesme i?leminde ?s?nma ve so?umay? ieren karma??k fiziksel bir sre meydana gelmekte ve bo?al?m enerjisi, bo?al?m sresi, tabla h?z?, dielektrik s?v? bas?nc?, tel gerginli?i, tel h?z? ve malzeme zellikleri gibi i?lem faktrleri i? paras?nda olu?an kraterlerin bykl?n, dolay?s?yla da yzey kalitesini ve i?lem etkinli?ini belirlemektedir.

Yntemde pekok faktrn ayn? anda etki etmesi ve bu faktrlerin izafi tesirleri uygun parametre seimini zorla?t?rmaktad?r. Kesme i?lemi genellikle tezgaha ait kullan?m k?lavuzlar?nda verilen s?n?rl? bilgilere veya kullan?c?n?n tecrbelerine gre yap?lmakta, bu da o?u zaman imalat sonras? i? paras?ndan beklenen zellikleri sa?lamamaktad?r .

Yntemin elektro-termal bir sre olmas?ndan dolay? yzey ve yzey alt?ndaki ?s?dan etkilenen bir blgenin olu?mas? ka?n?lmazd?r. Genellikle uygulanan i?lem ?artlar? ve malzemenin ?s?l zelliklerine ba?l? olarak i?paras?n?n yzeyinde sert bir tabaka ve k?lcal atlaklar meydana gelmektedir.

Yap?lan hasar analizlerinde, zellikle dinamik ykler alt?nda al??an makine elemanlar?nda meydana gelen hasarlar?n yzeyden ba?lad??? dikkate al?nd???nda, uygun parametre seiminin nemi ortaya ?kmaktad?r. Dolay?s? ile, i?leminin verimlili?i, sonular? ve maliyeti byk oranda uygun parametre kullan?m?na gre de?i?mektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:
ferfor
MAK?NE ?LE FERFORJE SS YAPIMI V?DEO

shinwa-celik-cetvel-15-30-cm
lme e?itleri

Kapat